Školní poradenské pracoviště

elektronicka_schranka_duvery_banner

QR kód elektronické schránky důvěry:

Prostory pro poskytování poradenských služeb jsou k dispozici ve 2. patře v kabinetě výchovného poradce.
Možnost konzultací pro žáky, rodiče (zákonné zástupce), pedagogické pracovníky jsou denně dle domluvy a aktuální potřeby.

 

Součástí školního poradenského pracoviště jsou tyto osoby:

 

 • výchovný poradce pro 2. st.: Dana Menšíková
  tel.: 568 409 707
  e-mail: danamensikova@zshavl.cz
  – se zaměřením na žáky 6.-9. ročníku (zajišťování průběhu vzdělávání žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami), prevence školní neúspěšnosti, komunikace se ŠPZ (školské poradenské zařízení), poradenská a informační činnost v oblasti péče o žáky se SVP a žáky s OMJ (odlišným mateřským jazykem), spolupráce se ŠMP (školním metodikem prevence), individuální komunikace se žáky a zákonnými zástupci)

 

 • výchovný poradce pro 1. st., speciální pedagog: Kamila Veselá
  mobil: 774 750 046
  e-mail: kamilavesela@zshavl.cz
  – se zaměřením na žáky 1.–5. roč. (činnost poradenská, metodická a informační v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, žáky ohroženými školním neúspěchem, žáky nadané a mimořádně nadané, žáky s OMJ, spolupráce se ŠMP a ŠSP, individuální komunikace se žáky, se zákonnými zástupci a odbornými pracovišti)

 

 • školní speciální pedagog: Eva Matulová
  tel.: 568 409 722
  e-mail: evamatulova@zshavl.cz
  – zajišťuje intervenční činnosti – individuální práce s žákem či skupinou žáků (provádí činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)

 

 • logopedický preventista: Jana Tomšíková
  tel.: 568 409 720 (družina)
  e-mail: janatomsikova@zshavl.cz
  – provádí s dětmi logopedickou prevenci, podporuje u dětí přirozený rozvoj komunikačních schopností

 

 • kariérový poradce: Ludmila Konvalinová (externě), Monika Tržilová
  tel.: 568 409 718
  e-mail: monikatrzilova@zshavl.cz
  – kariérové poradenství, profesní orientace žáků, přijímací řízení na SŠ

 

 • metodik prevence: Lubomír Honek
  Tel.: 777 050 525
  e-mail: lubomirhonek@zshavl.cz
  – prevence rizikových projevů chování (realizuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování, vede databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd)
  – odkaz na školní stránky Informace metodika prevence

 

 • koordinátor nadání: Lucie Breznická
  tel.: 568 409 712
  e-mail: luciebreznicka@zshavl.cz
  – pořádání akcí a soutěží z různých oblastí, podpora nadaných žáků

 

 • asistentka pro děti z Ukrajiny: Anna Kovalevska
  tel.: 568 409 712
  e-mail: annakovalevska@zshavl.cz
  – propojuje rodiče, děti a učitele, zlepšuje vzájemnou komunikaci, poskytuje rodičům potřebné informace o vzdělávacím procesu a pomáhá dětem porozumět zadaným úkolům, poskytuje individuální podporu žákům, pomoc s organizačními záležitostmi (stravování, účast na školních akcích, vyřizování potřebné dokumentace)

Program školního poradenského pracoviště pro školní rok 2023–2024 zde – PDF

Kompletní program poradenských služeb na rok 2022–2023 ke stažení zde – PDF

Preventivní program školy ke stažení zde – PDF