Zápis do 1. třídy – duben 2020
(pro školní rok 2020/2021)

 

Žádost o přijetí k povinné školní docházce – pdf

Žádost o přijetí k povinné školní docházce (vyplnění v PC) – docx

Zápisní list (vyplnění v PC) – docx

Zápisní list (vyplnění rukou) – pdf

Zápis do 1. třídy – informační text – pdf – viz níže

 

Informační videa pro rodiče budoucích žáků naší školy – odkaz na youtube

Videoukázky vyučování v 1. třídě – odkaz na youtube

 

Vážení rodiče,
na základě dokumentu Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 (vydalo MŠMT ČR) vám sdělujeme informace k průběhu zápisu do 1. třídy, který měl původně proběhnout ve dnech 3. a 4. dubna 2020.

Citace z dokumentu:
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. do 30. dubna 2020. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Naší prioritou vždy bylo, aby zápis mohl proběhnout formou osobního setkání a pohovoru mezi budoucím prvňáčkem, jeho rodiči a učiteli, proto jsme chtěli vyčkat, jak se situace vyvine, ev. zorganizovat zápis o posledním dubnovém víkendu, tedy 24. a 25. dubna 2020. Bohužel není možné předpokládat další vývoj, proto jsme se rozhodli podle pokynu MŠMT k zápisu bez přítomnosti dítěte od 1. do 30. dubna 2020.
Zápis je určen pro děti narozené v termínu od 01.09.2013 do 31.08.2014, pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku a pětileté děti (přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a za podmínky dodání příslušných potvrzení).

Žádost o odklad školní docházky budeme řešit individuálně, kontaktujte tedy buď ředitele školy – František Dostál, tel. 568 409 701, mail: reditel@zshavl.cz, nebo zástupkyni ředitele – Blanka Ryvolová, tel. 568 409 703, mail: blankaryvolova@seznam.cz. Upřednostňujeme elektronický kontakt.

Na stránkách školy www.zshavl.cz, facebooku a v systému Edookit (pro ty z rodičů, kteří již přístup mají) jsou k dispozici potřebné tiskopisy i v elektronické podobě – Zápisní lístek a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, které musí zákonný zástupce dítěte vyplnit a předat škole v termínu od 1. do 30. dubna 2020 některým z následujících způsobů:

1. do datové schránky školy,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
3. přes systém Edookit,
4. poštou,
5. vhodit do schránky, která je umístěna na budově školy (u hlavního vchodu),
6. osobní podání, které ale musí následovat po předchozí domluvě, kdy a s kým ke schůzce ve škole dojde.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, přes systém Edookit apod.), je nutné jej ze strany zákonného zástupce potvrdit dodatečně – např. na informativní schůzce.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (stačí kopii přiložit k žádosti).
Doložení rodných listů a občanských průkazů rodičů bude provedeno až na první informativní schůzce, která proběhne v nejbližším možném termínu a budete o ní předem informováni.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a vedením školy.

S jakýmikoli dotazy se, prosím, obracejte na vedení školy (údaje výše). Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Blanka Ryvolová,
zástupce ředitele

Informace pro rodiče a veřejnost o opatřeních k omezení šíření viru COVID-19

Moravské Budějovice pátek 13.03.2020, 13:00 hodin.

 

Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč

V ČR je vyhlášen nouzový stav a pro naši školu včetně všech dalších součástí (školní družina, dům dětí a mládeže, školní jídelna, školní klub) a pro sportovní zařízení v objektu školy a DDM platí následující nařízení:

Je zakázána osobní přítomnost žáků a členů kroužků zájmového vzdělávání při vzdělávání a výchově – od pondělí 16.03.2020 nebude probíhat žádná výchovně vzdělávací činnost ve škole, v DDM, školním klubu a školní družině.

Nebude probíhat ani jakákoliv činnost ve sportovních zařízeních školy a DDM pro cizí účastníky.

Ve školní jídelně nebudeme vařit – všichni strávníci budou od pondělí 16.03.2020 hromadně odhlášeni zatím do konce března. Dle vývoje celkové situace budete informováni o termínu začátku stravování a hromadně přihlášeni.

Pro žáky bude od pondělí 16.03.2020 organizována výuka prostřednictvím Edookitu. O rozsahu a formě budete informováni.

Pokud budou rodiče žádat o ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let, požádají prostřednictvím Edookitu. Potvrzení jim bude zasláno elektronicky prostřednictvím Edookitu nebo mailem. Po vyplnění odevzdají potvrzení zaměstnavateli.

Pokud budete potřebovat další informace, pište přes Edookit, případně volejte na telefonní číslo 568 409 701.

František Dostál, ředitel školy

Pano_Havl_02m

Čeká nás:

Výuka přerušena.