Podmínky provozu a vnitřního režimu školy od 1. září 2020

Ředitel stanovil podmínky provozu a vnitřního režimu školy takto:

 • Škola bude v případě potřeby informovat o hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce zveřejněním na www.zshavl.cz, facebooku školy a přes systém Edookit (bude zasláno všem žákům a rodičům).
 • Speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky nařizuje místně příslušná KHS, tedy KHS kraje Vysočina.
 • Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor. Platí obecná doporučení MZ ČR podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

 

Obecná pravidla:

 •  Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 •  Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení je možný pouze v naléhavých záležitostech, jinak je zakázán.
 •  V každé třídě, odborné učebně, jídelně, u tělocvičen jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 •  U vstupů do budovy jsou umístěny stojany s dezinfekcí.
 •  Zdůrazňujeme žákům zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.
 •  Bude zajištěno řádné provětrání, úklid a dezinfekce všech užívaných prostor.
 •  Časté a intenzivní větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 •  Bezpečné osoušení rukou bude zajištěno ručníky na jedno použití.
 •  Je kladen důraz na úklid a dezinfekci hygienických zařízení.
 •  Vyprazdňování odpadkových košů je prováděno minimálně jednou denně.
 •  Denně se provádí důkladný úklid všech místností.
 •  Úklidový personál je informován o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 •  Škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky, prostředky na dezinfekci rukou, bezkontaktními teploměry a přiměřeným počtem roušek.
 •  Bude kladen důraz na správné mytí rukou.
 •  Věnujeme příznakům infekčního onemocnění zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a budeme ho informovat o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy v nejkratším možném čase.
 •  Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti, aby byla zajištěna izolace od ostatních přítomných ve škole.
 •  V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem.
 •  Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 •  V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS kontaktovat nebude.

František Dostál, ředitel ZŠ

 

Pravidla v pdf ke stažení zde

Comments are closed.
Nejnovější komentáře