Název projektu:
Připravuji se pro život - podpora výuky přírodovědných předmětů v ZŠ Moravské Budějovice
(reg. č. CZ.1.07/1.1.36/01.0002)

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky


Popis projektu

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.36
Název globálního grantu:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II
Číslo a název prioritní osy a oblasti podpory:
1 Počáteční vzdělávání
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy:
01
Rozpočet: 1 756 007,- Kč
Realizace: 1.6.2012 - 30.9.2014

Zdůvodnění potřebnosti:
ŠVP byl vytvářen učiteli na základě jejich zkušeností a podle potřeb žáků. Proto je obtížné na trhu najít učebnice a pracovní sešity, které by byly plně v souladu s naším ŠVP. Tato skutečnost je patrná zejména v oblasti přírodních věd, kde navíc probíhají laboratorní práce, práce v terénu, různá měření, vyhodnocování a prezentace výsledků. Dotazníkovým šetřením a pohovorem s učiteli jsme zjistili, že většina pedagogů i žáků upřednostňuje netradiční způsoby výuky, práci s moderními pomůckami, prostředky ICT a práci s vlastními výukovými materiály. Řada učitelů si v rámci svých možností již vytváří vlastní materiály, používá různé pomůcky a prostředky ICT, ale tato aktivita probíhá tzv."na koleně", nekoordinovaně a s omezenými prostředky. Rovněž i přístup žáků k takto vytvořeným materiálům je omezen.

Finanční prostředky z projektu umožní cíleně řídit jednotlivé aktivity, podpoří názornost a atraktivnost výuky přírodovědných předmětů, vytvoří prostor pro vznik uceleného materiálu pro potřeby žáků i učitelů včetně jeho zpřístupnění na internetových stránkách. Následně realizace projektu povede ke snížení výdajů za učební pomůcky v dalších letech.

Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:

a) žáci druhého stupně - předměty F,Ch,Př + přírodopisný seminář
Jedná se o předměty, kde se nechceme omezit pouze na "suchou" teorii, ale budeme implementovat nové výukové metody (praktická cvičení, skupinová práce, práce v terénu, projekty) do vyučovacího procesu.

b) učitelé - realizátoři projektu (7 odborných pracovníků)

Klíčové aktivity:

1. Vzdělávání odborných pracovníků - zejména v těchto oblastech: využití informačních a komunikačních technologií ve výuce a při tvorbě a publikování vlastních výukových materiálů, používání moderních pomůcek,  metod a forem práce v přírodovědných předmětech. Aktivita bude probíhat v průběhu celého projektu, intenzivněji však v první polovině realizace projektu a zúčastní se jí všichni odborní pracovníci  projektu - celkem 7 pedagogických pracovníků.
2. Tvorba výukových materiálů do přírodovědných předmětů - Př, přírodopisný seminář - tato aktivita zahrnuje vytvoření, digitalizaci a zpřístupnění výukových materiálů z přírodopisu a přírodopisného semináře.Na této aktivitě se budou podílet 3 odborní pracovníci + koordinátor ICT (4  učitelé školy) téměř po celou dobu realizace projektu.Výstupem této aktivity budou:
1. výukové materiály (některé multimediální a interaktivní) a pracovní listy pro předměty přírodopis (6. - 9. ročník) a přírodopisný seminář. Všechny materiály budou přístupné z internetových stránek školy a budou přímo navazovat na výuku ve škole
2. zpracované přípravy pro laboratorní práce z přírodopisu v 8. ročníku (fyziologie člověka)
3. zpracováná nabídka povinně volitelného předmětu - přírodopisný seminář pro žáky 8. a 9. tříd
4. zpracováná sada pracovních listů pro práci v terénu se zaměřením na hydrologii a hydrobiologii
.
3. Tvorba výukových materiálů do přírodovědných předmětů - Ch, F - tato aktivita zahrnuje vytvoření, digitalizaci a zpřístupnění výukových materiálů z chemie a fyziky.
4. Ověření vzniklých výukových materiálů v praxi, inovace ŠVP - na této aktivitě se budou podílet všichni odborní pracovníci - 7 pedagogů. Aktivita  zasáhne větší mírou do dvou školních let - od ledna 2013 do  září 2014. Pedagogové na základě vlastní práce s žáky a vlastních výukových materiálů včetně moderních názorných pomůcek vyhodnotí kvalitu vzdělávacího procesu v oblasti přírodovědných předmětů, navrhnou možná zlepšení a dopracování vzniklých materiálů. Navrhovaná zlepšení budou zahrnuta do ŠVP, který bude inovován. Počítáme rovněž se zjištěním zpětné vazby z řad dětí i rodičů.Cílové skupiny (žáci i učitelé) budou zapojeny prostřednictvím vlastní výuky, dále pak dotazníkovým šetřením a vlastním vyhodnocením výchovně vzdělávacího procesu.

Řídící tým projektu:
Vedoucí manager projektu: František Dostál - ředitel školy
Administrátor projektu: Oldřich Sedláček
Ekonomický manager projektu: Jiří Dostál
Administrativní pracovník: Libuše Medňanská