Název projektu:
Připravuji se pro život - podpora výuky anglického jazyka v ZŠ Moravské Budějovice
(reg. č. CZ.1.07/1.1.36/02.0009)

Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky


Popis projektu

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.36
Název globálního grantu:
Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II
Číslo a název prioritní osy a oblasti podpory:
1 Počáteční vzdělávání
1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání

Číslo výzvy:
02
Rozpočet: 1 105 498,- Kč
Realizace: 1.4.2013 - 31.1.2015

Obsah projektu:
Přestože nabídka učebnic a pracovních sešitů do angličtiny je bohatá, není možné, aby plně odpovídala
potřebám vlastního ŠVP. Na naší škole se angličtina vyučuje již od 1. třídy (výuku v 1. a 2. třídě dotujeme z
disponibilních hodin, chybí vhodný výukový materiál).

V rámci projektu hodláme pro žáky vytvořit vlastní výukové materiály (interaktivní, multimediální i jiné, dostupné z
www). Tím dosáhneme většího zájmu o probírané učivo včetně lepší přístupnosti k učebním materiálům.
Vytvářené materiály budou zaměřeny na výuku angličtiny v 1. až 6. třídě - rozpracování materiálů podle různé
úrovně znalostí a schopností žáků.

Projekt je zaměřen na žáky 1. - 6. třídy ZŠ a na odborné pracovníky projektu - učitele ZŠ.
Součástí projektových aktivit bude rovněž inovace ŠVP, vzdělávání učitelů (realizátorů projektu) a ověřování
vytvořených materiálů ve výuce. Projekt bude realizován prostřednictvím našich pedagogů, kteří se podíleli na
nalýze potřeb, zpracují výukové materiály a ověří je v praxi.

Zdůvodnění potřebnosti:
- pro výuku angličtiny v 1. a 2. třídě zatím nemáme dostatek vhodných materiálů

- výuka AJ na prvním stupni je členěna do 2 - 3 skupin dle počtu žáků a jejich úrovně. Používané učebnice a
pracovní sešity často nezohledňují rozdílnou úroveň žáků. Chybí interaktivní materiál, který by byl přístupný z
www stránek (jedná se především o procvičování slovní zásoby včetně výslovnosti)

- výuka AJ v 6. třídě je poznamenána příchodem žáků ze spádových škol (vždy jedna celá třída). Je třeba
rozpracovat různé úrovně výukových materiálů.

Finanční prostředky z projektu by umožnily realizaci plánovaných aktivit, které vedou ke zvýšení názornosti a
atraktivnosti výuky AJ. Byly by vytvořeny podmínky pro vznik uceleného materiálu pro žáky 1. - 6. třídy i učitele.
Zpřístupněním těchto materiálů na www stránkách školy budou vytvořeny podmínky pro kvalitnější přípravu žáků
bez ohledu na jejich vstupní úroveň znalostí.
Projekt je zaměřen na tyto cílové skupiny:

a) žáci 1. - 6. třídy - výuka AJ
Výuka AJ je jednou z priorit naší školy - proto také dotujeme výuku v 1., 2. a 6. třídě třídě z disponibilních hodin.
Správné zahájení výuky AJ v 1. a 2. třídě je velmi důležité k osvojení základních návyků, výuka v 6. třídě je
poznamenána příchodem žáků ze spádových škol.

b) učitelé - realizátoři projektu (8 odborných pracovníků)
Projekt bude realizován bez partnera (okolní školy vyučují dle svého ŠVP), přesto vytvořené materiály budou
dostupné i spádovým školám.
Inovativnost:
V rámci projektu budou výukové materiály rozpracovány do různých úrovní. Vytvoříme rovněž interaktivní,
multimediální výukové materiály se zpětnou vazbou, přístupné z www. Jedná se např. o procvičování
výslovnosti, pravopisu, gramatická cvičení, výuková videa - systém Khan Academy.

Klíčové aktivity:
Aktivita 01 - Vzdělávání odborných pracovníků
Aktivita 02 - Tvorba výukových materiálů do anglického jazyka
Aktivita 03 - Ověření vzniklých výukových materiálů v praxi, inovace ŠVP

Řídící tým projektu:
Vedoucí manager projektu: František Dostál - ředitel školy
Administrátor projektu: Oldřich Sedláček
Ekonomický manager projektu: Jiří Dostál
Administrativní pracovník: Libuše Medňanská