Název projektu: Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky

 


Popis projektu

 
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.3.02
Název globálního grantu:
Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina
Číslo a název prioritní osy a oblasti podpory:
1 Počáteční vzdělávání
1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Číslo výzvy:
02
Rozpočet: 2 122 872,- Kč
Realizace: 1.11.2009 - 30.6.2012

Zdůvodnění potřebnosti: Po ukončení SIPVZ (31.12.2006) vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT prakticky ustalo. Kurzy realizované v rámci SIPVZ byly zaměřeny především na základní ovládání jednotlivých programů, méně již na praktické využití ICT ve výuce. Po zmapování situace v regionu můžeme pomocí finančních prostředků z projektu vytvořit atraktivní nabídku akreditovaných vzdělávacích programů a uspokojit tak poptávku po dalším vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT.

Cíl projektu:
1. vytvoření nabídky 8 akreditovaných vzdělávacích programů v rámci DVPP
2. pořádání ICT kurzů pro pedagogické pracovníky v regionu

3. zvýšení dostupnosti a atraktivity dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky v regionu (v rámci realizace projektu nebude za účast na kurzech vybírán žádný poplatek)
4. modernizace učeben výpočetní techniky a přírodopisu, obnova hardwaru a softwaru

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení v regionu Moravských Budějovic

Klíčové aktivity:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení - hlavní náplní této aktivity je organizování a realizace kurzů pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v regionu Moravských Budějovic.Tato aktivita bude prováděna vlastním lektorským týmem pod vedením administrátora projektu RNDr. Oldřich Sedláčka. Cílová skupina bude zapojena především svou aktivní účastí na pořádaných kurzech, vyplněním evaluačních dotazníků a zpracováním samostatné práce. Výstupem této klíčové aktivity je počet proškolených pedagogických pracovníků, vyplněné dotazníky a samostatné práce účastníků kurzů.
2. Zpracování nabídky akreditovaných vzdělávacích programů včetně podpůrných školících materiálů - cílem této aktivity je vytvoření nabídky vzdělávacích programů a jejich postupná akreditace MŠMT ČR. K těmto akreditovaným programům budou vytvořeny pracovní a podpůrné školicí materiály .
3. Zpracování výstupů z kurzů, vytvoření databanky pracovních materiálů - v rámci kurzů vznikne celá řada výstupních prací, vytvořená pedagogickými pracovníky. Tyto práce budou zkompletovány a bude umožněno pedagogům z této databanky pracovních materiálů čerpat pro svou výuku.
4. Vzdělávání lektorského týmu - především lektoři musí zachytit stále rychlejší tempo vývoje ICT, musí reagovat rovněž na potřeby a poptávku pedagogů. Proto hlavní náplní této aktivity jsou průběžná odborná školení a semináře z oblasti ICT, kterých se lektorský tým bude zúčastňovat v průběhu realizace projektu.
5. Evaluace výsledků vzdělávání pedagogických pracovníků - jedná se především o vyhodnocení evaluačních dotazníků. Kromě zhodnocení úrovně kurzu bude v dotazníku dán prostor pro návrhy, připomínky a další náměty.

Řídící tým projektu:
Vedoucí manager projektu: František Dostál - ředitel školy
Administrátor projektu: Oldřich Sedláček
Ekonomický manager: Jiří Dostál
Supervizor: Libuše Medňanská
Manager pro publicitu: Blanka Ryvolová