Novinky
 • Od 1. září 2006 jsme v prvním ročníku zahájili výuku novou genetickou metodou čtení a psaní (děti si slovo vyhláskují a přečtou potom najednou např. M-Á-M-A – MÁMA). Doposud se čtení vyučovalo analyticko syntetickou metodou, tzn. slabikováním. Odlišnosti jsou jak v nácviku čtení, tak v nácviku psaní. V počátcích se pracuje pouze s velkými tiskacími písmeny, které se žáci učí číst i psát. Po osvojení všech velkých tiskacích písmen se přidávají malá tiskací písmena, která se ovšem jenom čtou, ale nepíší. Nácvik psací abecedy probíhá v době, kdy žáci už znají a umějí přečíst malá tiskací písmena (asi v prosinci). Výhodou je, že děti rychleji poznají všechna písmena a mohou si tak dříve číst.
 • Od 1.1.2007 byl plně zprovozněn internetový portál s podpůrnými výukovými materiály a zkušebními testy. Portál je přístupný na www stránkách školy našim žákům i ostatní veřejnosti.
 
Sport
 • výuka plavání probíhá ve školním bazénu od 3. třídy
 • nabídka dalších hodin tělesné výchovy je součástí volitelných předmětů od 7. ročníku
 • každoročně realizujeme lyžařské výcvikové zájezdy žáků 7. tříd s možností účasti žáků 8. a 9. ročníku
 • pravidlem se stal lyžařský ozdravný pobyt na horách pro zájemce z řad 4. a 5. ročníků
 • velký zájem je o celoroční soutěž o nejsportovnější třídu
 • zapojujeme se do soutěží na úrovni okresu, kraje i republiky, mnohé často pořádáme
 • spolupracujeme se sportovním klubem JeMoBu (spojení měst Jemnice a Moravské Budějovice ve sportovních odvětvích florbal a triatlon)
 • od školního roku 2006/2007 spolupracujeme s hokejovým klubem (jsme připraveni vytvořit úpravou rozvrhu příznivé podmínky pro trénování mladých hráčů)
 • nabízíme dětem možnost realizovat své sportovní nadšení v mnoha zájmových kroužcích v odpoledních hodinách
 
Výuka cizích jazyků
 • výuka anglického jazyka od 1. třídy
 • možnost výuky dalšího cizího jazyka od 7. třídy v rámci volitelných předmětů
 • výuka obou cizích jazyků aprobovanými učiteli
 • při výuce cizího jazyka vyučujeme současně v paralelních třídách a rozdělujeme děti do skupin podle nadání, snahy a dovedností
 • probíhá dopisování elektronickou poštou, zorganizovali jsme výjezdy do Anglie, Itálie a Polska
 • spolupracujeme s rodilými mluvčími od roku 2000, kdy nás poprvé navštívili manželé Becherovi
 • od března 2006 jsme navázali kontakt se studenty z Anglie, kteří si s našimi žáky výborně rozuměli, a proto jsme v termínu 14.-18. srpna 2006 uskutečnili příměstský jazykový tábor s jejich účastí.
 

Výuka práce s počítačem

 • žáci mají k dispozici dvě odborné učebny s 50 počítači připojenými na internet
 • kromě výuky informatiky pracují žáci s dalšími 15 počítači v odborných učebnách
 • děti v 1. - 5. ročníku využívají počítač zájmovou formou v blocích v jednotlivých předmětech
 • v 6. - 9. ročníku je zavedena pravidelná výuka jednu až dvě hodiny týdně
 • během těchto hodin žáci zvládnou kromě běžných dovedností také psaní všemi deseti (v 6. a 7. ročníku), práci s grafickými programy, pracovat s internetem
 • počítačové učebny jsou využívány i během ostatních hodin v dalších předmětech, žáci pracují s různými speciálními výukovými programy
 • od 1.9.2007 realizujeme pravidelnou výuku již od 3. třídy (celkem 5 hodin navíc oproti předepsané povinnosti)
 
Zájmová činnost
 • lze ji realizovat ve třech součástech naší školy - školní družina, školní klub a Dům dětí a mládeže Budík
 • nabídka různých činností probíhá vždy v měsíci září a žáci si mohou vybrat libovolný počet kroužků
 • nabídka je velice široká - DDM Budík asi 25 kroužků, školní družina kolem 7 kroužků a školní klub asi 15 kroužků
 • touto formou je realizována i příprava žáků na příjímací zkoušky
 
Speciální nabídky
 • Od 1.9.2009 vyučujeme 2 hodiny týdně ČJ a M ve všech třídách v půlených hodinách, což umožňuje jednak práci s nadanými a talentovanými žáky, jednak individuální přístup k dětem s vývojovými poruchami učení. Stejnou formou probíhá i výuka Anglického jazyka ve všech třídách a všech hodinách..
 • pomoc výchovných poradců ve vyučování i mimo ně
 • široká škála volitelných předmětů od 7. ročníku
 • výuka dětí se specifickými poruchami individuální formou
 • netradiční uspořádání lavic ve třídách
 • výuka v 16 odborných učebnách a specializovaných prostorách
 • o přestávkách nabízíme vyžití formou stolního tenisu ve všech patrech před třídami, horolezeckou stěnu, žíněnky apod.
 • zabezpečení pitného režimu pro všechny žáky (na 1. stupni je čaj k dispozici přímo ve třídách, pro žáky 2. stupně ve školní jídelně, kde mohou i svačit)
 • prodáváme dětem dotované mléčné výrobky
 • pravidelně navštěvujeme abonentní představení Horáckého divadla v Jihlavě
 • vydáváme školní časopis Havlíček s přílohou Mráček pro menší děti
 • při škole velmi dobře pracuje Nadační fond ZŠ, který ročně věnuje dětem přes 200 000 Kč
 • ucelený systém exkurzí, který z velké části hradí Nadační fond ZŠ
  - žáci 1. - 4. ročníku navštíví pamětihodnosti v okolních městech (Jaroměřice nad Rokytnou, Jihlava, Znojmo, Vranov nad Dyjí, Bítov, Třebíč, Náměšť nad Oslavou)
  - žáci 5. - 6. ročníku jedou dvakrát do Brna (planetárium, Śpilberk, Antropos, chrám sv. Petra, Technické muzeum)
  - žáci 7. - 8. ročníku navštíví dvakrát Prahu (Královská cesta, Vojenské muzeum, Klementinum, Petřín, Národní muzeum, Národní divadlo)
  - žáci 9. ročníku navštíví Památník Terezín.
 • možnost využití kvalitního lyžařského vybavení, které ZŠ půjčuje za symbolickou cenu
 • velké množství doplňkových programů (např. vánoční koncert, celoroční matematická soutěž, návštěva různých kulturních akcí v místě i mimo ně, dvakrát návštěva Úřadu práce v Třebíči v rámci volby povolání, exkurze do JE Dukovany a VE Dalešice, prohlídka Technických služeb Moravské Budějovice, Čistírny odpadních vod, skládky odpadů, prohlídka Muzea řemesel a věže v Moravských Budějovicích, besedy s pracovnicemi Městské knihovny, a pod.)